Careers
Nhân viên Kế toán Công cụ, Dụng cụ, Tài sản cố định

Trách nhiệm chính:

-Thực hiện, cập nhật, theo dõi và quản lý Công cụ, Dụng cụ, Tài sản cố định của công ty.

 -Thực hiện công tác hạch toán, kế toán theo quy định của Điều lệ Công ty.
- Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh
- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết
- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác
- Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở
- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu
- Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định tổng hợp

Yêu cầu:

- Có bằng Cao đẳng, Đại học trở lên, chuyên ngành Tài chính kế toán
- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Am hiểu về các chính sách thuế, các quy định về tài chính của Nhà nước.
- Có kinh nghiệp lập Báo cáo tài chính.
- Sử dụng thành thạo máy vi tính, các phần mềm, ứng dụng văn phòng.

 

an lập
back to top